2022/2023

Szakdolgozat-készítés folyamata (duális), mintatanterv szerint haladó gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatóknak 2022/2023

(NEM MINTATANTERV SZERINT HALADÓ hallgatók esetén érvényes határidők:
a 2-8., 11. és 13. pontoknál a keresztfélévek szorgalmi időszakának ugyanilyen sorszámú hetének ugyanilyen napja; a 9. pontnál 2023.05.01.; a 10. pontnál 2023.05.22.; a 12. pontnál 2023.06.16.!)

Összeállította: Borbély Tibor (frissítve 2023. 02. 20.)

!A szakdolgozat készítés folyamata és az összes mellékletek letöltése egyben!

Figyelmesen olvassák el! A határidőket kérjük betartani!

1 . Témák meghirdetése, kiválasztása

A meghirdetett szakdolgozat-témák listájából választhatnak a hallgatók. Ezen kívül a hallgató bármilyen ipari témát is választhat. Duális hallgatók esetén ez prioritás. Ebben az esetben a téma címével együtt az üzemi konzulenst is ki kell jelölni. A jó témaválasztás már fél siker! A hallgató nevét, a szakdolgozat címét, a konzulens nevét és e-mail címét e-mailben kell elküldeni a Savaria Műszaki Intézet titkárságára (ta@inf.elte.hu), ami a hallgató feladata. Az intézet által meghirdetett téma választása esetén a belső konzulens neve, ipari téma esetén pedig az üzemi konzulens neve küldendő el.

Határidő: őszi szorgalmi időszak 14. héten hétfő (2022.12.12.)

2. „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele, valamint témavezető és üzemi konzulens kijelölése

A „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele a tavaszi szemeszter tantárgyainak felvételével egy időben történik. A témavezető egyetemi oktató, akinek a személye a „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele után válik véglegessé. A duális hallgatók mellé legkésőbb az 5. szemesztert követő vállalati gyakorlaton jelöl ki a cégük üzemi konzulenst (ez célszerűen úgy is történhet, hogy a duális hallgató felkéri a választott témájával foglalkozó szakembert, amit az illetékes vezető jóváhagy). Üzemi konzulens esetében kívánalom a felsőfokú műszaki-gazdasági végzettség!

A választott témák listája és a hozzájuk rendelt témavezetők: itt.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek (2023.02.17.)

3. Szakdolgozat témabejelentő és feladatkiírás beadása

A Szakdolgozat-feladatkiírást a hallgató készíti el a G-1. melléklet szerinti formában, az üzemi konzulenssel és a témavezető oktatóval együttműködve, a témavezető oktató – ellenőrzés és esetlegesen szükséges korrekció után – pfd formátumban visszaadja a hallgatónak. A Szakdolgozat-feladatkiírás tartalmazza a hallgató, a témavezető és a másik konzulens adatait, a szakdolgozat címét, valamint a szakdolgozat készítése során elvégzendő feladatokat pontokba szedve (kb. 5-6 pont terjedelemben).

A Szakdolgozat témabejelentő beadása elektronikus kérvény formájában történik a Neptun felületén. A Szakdolgozat témabejelentő kérvényben a Szakdolgozat-feladatkiírásban megadott adatokat kell megadni (oda átmásolva „A szakdolgozat témája:” felirattól lefelé eső részt), majd a Szakdolgozat-feladatkiírást (pdf) csatolni a kérvényhez. Tekintettel arra, hogy a Szakdolgozat-feladatkiírás ilyen módon van tárolva a Neptunban a szakdolgozat beadásáig, eredeti aláírások nélkül is hitelesnek, eredetinek tekintendő.

Tanácsok a Szakdolgozat témabejelentő megfelelő kitöltésével kapcsolatban:

 • Ki kell választani a “Külső témavezetővel rendelkezem” lehetőséget, ellenkező esetben csak a belső témavezetőt tudják beírni.
 • Belső témavezető munkahelye: ELTE Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet (nem Informatika Kar, nem ELTE-SEK, nem ELTE SEK SMI)
 • Belső témavezető munkahelyének címe: (nem ELTE SEK SMI), hanem csak a cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
 • A témavezető beosztása és iskolai végzettsége (nem docens, nem diploma, stb) hanem pl. egyetemi docens – okleveles gépészmérnök, PhD vagy tanársegéd – okleveles gépészmérnök, vagy intézeti mérnök – gépészmérnök (tehát beosztás és végzettség).
 • Vállalati téma esetén a vállalat nevét pontosan tűntessék fel (nem Schaeffler, hanem Schaeffler Savaria Kft.)

A Szakdolgozat témabejelentő kérvényt a témavezető és a szakfelelős hagyja jóvá a Neptunon keresztül. A Neptunban jóváhagyott témabejelentő mellékleteként feltöltött Szakdolgozat-feladatkiírást a szakdolgozatba be kell illeszteni a G-3. melléklet szerint megadott helyre.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda (2023.03.15.)

4. „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” kiállítása

A „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” (G-2. melléklet) első oldalán lévő adatokat a hallgatónak kell kitöltenie és az első konzultációra el kell küldenie e-mail-ben a témavezetőnek jóváhagyásra. A konzultációs lapot a hallgató vezeti és aktuális állapotát mindegyik konzultációt követően feltölti a Moodle-kurzusba.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda (2023.03.15.)

5. Irodalomkutatás a szakdolgozat témájában, „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy aláírása

A szakirodalmi áttekintés és elemzésnek (irodalomkutatásnak) legalább 60%-ban kell elkészülnie, és azt a témavezetőnek plágiumvizsgálatnak kell alávetni.

A „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy aláírásának feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción,
 • jóváhagyott „Szakdolgozat témabejelentő” c. dokumentum,
 • a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek ismerete (G-3. melléklet) – a követelmények betartásának hiányában az Intézet megtagadhatja a dolgozat befogadását,
 • a legalább 60%-ban elkészült, és plágiumvizsgálatnak alávetett irodalomkutatás bemutatása.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 13. héten péntek (2023.05.26.)

6. „Szakdolgozat készítés” c. tantárgy felvétele

A „Szakdolgozat készítés” c. tantárgy felvétele az őszi szemeszter tantárgyainak felvételével egy időben történik. A duális hallgatók a feladataikat alapvetően a 6. szemesztert követő vállalati gyakorlaton végzik.

Határidő: őszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek (2023.09.08.)

7. „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírása

A „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírásának feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción,
 • az érdemi munka elkezdése a szakdolgozat minden feladatánál,
 • a legalább 60%-ban elkészült szakdolgozat bemutatása,
 • a „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” leadása, minden konzultációs alkalom igazolásával.

A dolgozatot az aktuális készültségi állapotban a témavezetőnek be kell mutatni.

Határidő: őszi szorgalmi időszak 7. héten péntek (2023.10.27.)

A témavezető a dolgozat átolvasását követően megadja vagy megtagadja a „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírását a Neptunban. (A „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap”-ot a Moodle-ban tároljuk.)

Határidő: őszi szorgalmi időszak 8. héten péntek (2023.11.03.)

8. Záróvizsgára jelentkezés

Záróvizsgára jelentkezés a Neptunon keresztül történik.

Határidő: őszi szorgalmi időszak 10. héten hétfő (2023.11.13.) (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Határidő: őszi szorgalmi időszak 11. héten péntek (2023.11.24.) (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

9. Titoktartás dokumentálása (ha szükséges)

Akkor szükséges, ha a szakdolgozat-feladat készítésnek helyet adó külső partner korlátozott hozzáférésű kezelést ír elő. Ekkor az érintett hallgatónak egy „Szakdolgozat / Diplomamunka titkosítás” nevű Neptun-kérvényt kell leadnia, amelyhez (szkennelve) pdf-ként csatolnia kell a vállalat képviselője által kitöltött és cégszerűen aláírt (lebélyegzett vagy hitelesített), a G-4. melléklet-ben található „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Szakdolgozatba/Diplomamunkába való betekintéshez” című dokumentumot, amely tartalmazza a titkosítás okán és időtartamán kívül a témavezető, a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

Határidő: őszi szorgalmi időszakban 2023.11.15. (mindig ez a dátum)

10. Szakdolgozat véleményezése, beadása

A duális hallgatóknak a szakdolgozatot a 7. szemesztert követő vállalati gyakorlaton kell befejezniük. A Neptunba történő feltöltés (fakultatívan nyomtatás és kötés) előtt a 100%-ban kész, plágiumvizsgált szakdolgozatot bemutatják a témavezetőnek és az üzemi konzulensnek. A témavezető és az üzemi konzulens javaslatot tesz a hallgatónak a szakdolgozat kifogásolható részeinek javítására.

A szakdolgozatot és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat a Neptunba kell feltölteni 1 db zip-fájlba összecsomagolva. Amiket össze kell csomagolni:

 • a szakdolgozat szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban, a hallgató azonosítójával (pl. név_neptunkód.docx és név_neptunkód.pdf), (titkosított szakdolgozat esetében jelszóval védett fájlként, a jelszót pedig a témavezetőnek eljuttatni!),
 • a dolgozattal egybe nem szerkeszthető mellékletek (pl. műszaki rajzok pdf-ben), (titkosított szakdolgozat esetében jelszóval védett fájlként, a jelszót pedig a témavezetőnek eljuttatni!),
 • a Készítési mintában található aláírandó oldalak aláírva (pdf),
 • titkosított szakdolgozat esetén: a Neptunban leadott Szakdolgozat/diplomamunka titkosítás kérvény elfogadása után elkészült határozat (ez igazolja, hogy a titkosított szakdolgozathoz szükséges hozzájárulásokat beszerezte, és a témavezető, a bírálók és a záróvizsga-bizottság tagjainak a betekintést engedélyezi).

Az összecsomagolt szakdolgozati dokumentum (1db zip-fájl) feltöltése hallgatói webes felületről:

A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton látható a hallgatónak a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozati sora.

A szakdolgozati dokumentum feltöltéséhez a Szakdolgozat feltöltése gombbal a hallgató megadja a következő (könyvtári feldolgozáshoz szükséges adatokat):

 • Végleges cím: a szakdolgozat végleges címe.
 • Kulcsszavak: azok a szavak, kifejezések (3–5 db), amelyek alapján a dolgozat kereshető.
 • Kivonat: rövid, legfeljebb féloldalas leírás a dolgozat tartalmáról.

Feltöltendő dokumentum elnevezése: NÉV_NEPTUNKÓD_SZAKDOLGOZAT.zip

A fájl kiválasztását követően várja meg, míg a fájl teljesen feltöltődik, és megjelenik a feltöltött fájl neve (a felület nem jelzi, hogy várni kellene)!

A feltöltés sikerességét a Szakdolgozat megtekintése gomb megnyomásával ellenőrizze! Végül mentsen a Fájlok mentése gombbal.

Titkosított dolgozat esetén a feltöltés sornál be kell jelölni a „Titkos” jelölőnégyzetet.

A szakdolgozati fájl a feltöltési határidőig módosítható. Ehhez először törölni kell a korábban feltöltött zip-fájlt, ezután lehet feltölteni a javított dokumentumot.

Határidő: őszi szorgalmi időszakban 2023.12.01. (mindig ez a dátum) (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Határidő: őszi szorgalmi időszakban 2023.12.15. (mindig ez a dátum) (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak)

11. Szakdolgozat témavezetői és üzemi konzulensi értékelése, bírálata

A szakdolgozat értékelésének a G-5. melléklet szerint kell elkészülnie.

Határidő: őszi vizsgaidőszak 1. héten péntek (2023.12.22.) (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Határidő: őszi vizsgaidőszak 4. héten péntek (2024.01.12.) (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

12. Abszolutórium megszerzése

A hallgató záróvizsgára akkor bocsátható, ha tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, vagyis abszolutóriumot szerzett.

Határidő: őszi vizsgaidőszakban 2023.12.20. (mindig ez a dátum) (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Határidő: őszi vizsgaidőszakban  2024.01.15. (mindig ez a dátum) (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

13. Szakdolgozat védés, záróvizsga, diplomaátadó ünnepség

A szakdolgozat védésre és a záróvizsgára egy napon kerül sor. A prezentációt az Előadás-Minta.pptx felhasználásával (kb. 10-12 min időigényűre) kell elkészíteni. A szakdolgozat védés megelőzi a záróvizsgát, amit a hallgató sikeres szakdolgozat védés esetén tehet.

Időpont: őszi vizsgaidőszak 4. héten (2024.01. első v. második hetében) (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Időpont: őszi vizsgaidőszak 7. héten (2024.01. negyedik v. 2024.02. első hetében) (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

A diplomaátadó ünnepségre február első felében kerül sor.

Dr. Borbély Tibor

magyar BSc képzés koordinátora