Nem duális szakmai gyakorlat

 • Műszaki menedzser hallgatóknak
 • BSc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben
 • Msc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben

A szakmai gyakorlat menetrendje 

 • A szakmai gyakorlat teljesítése kritériumként szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.
 • A szakmai gyakorlatot – a szakmai tárgyak legalább egy részének teljesítését követően – a második lezárt félév után lehet letölteni.

Az ügyintézést ne hagyják az utolsó pillanatokra!

1. A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák:
  1. Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  2. Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai, informatikai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

2. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely műszaki (informatikai) területén végzi tevékenységét és

 • 2012-ben vagy később felvett hallgatót fogadnak szakmai gyakorlatra, akkor megkötik az egyetemmel az Együttműködési megállapodást, a hallgatóval pedig a Hallgatói munkaszerződést
 • írásban vállalja, hogy a szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (Befogadó-nyilatkozat) (lásd lejjebb: nyomtatványok)
 • a gyakorlat elteltével a hallgató tevékenységét röviden írásban értékeli (Referencialevél) (lásd lejjebb: nyomtatványok)

Az Intézet által javasolt szakmai gyakorlati helyek:

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.
– Cím: 8700 Marcali Ziehl-Abegg utca 1-2.
– Kapcsolat: Gumhert Judit
– Mobil: +36 30 113-8803
– e-mail: gumhert.judit@ziehl-abegg.hu

Autoliv Kft.
– Cím: 9483 Sopronkövesd, Iskola utca 38-50.
– Kapcsolat: Bősze Krisztina, HR Generalista
– Mobil: +36 30 295 0980
– e-mail: krisztina.bosze@autoliv.com

TDK Hungary Components Kft.
– Cím: 9700 Szombathely, Csaba u. 30.
– Kapcsolat: hrszombathely@tdk.com
– Mobil: +36 20 482 2799
– e-mail: hrszombathely@tdk.com 

APTIV (Delphi Hungary Kft.)

– Cím: 9700 Szombathely, Zanati út. 29/A
– Kapcsolat: Vincze-Magyar Zsanett
– Mobil: 94 517 858
– e-mail: zsanett.vincze.magyar@aptiv.com

Nestlé Hungária Kft. (toborzó plakát)

-cím: 9737 Bük, Darling u. 1.
– Kapcsolat: Müllner Zoltán
– Mobil: 70/866-9333
– e-mail: zoltan.mullner@purina.nestle.com

Sága Foods Zrt.

-cím: Sárvár, Soproni u. 15, 9600
– Kapcsolat: debora.gerse@saga-foods.hu, hr@saga-foods.hu
– Gépészmérnök vagy műszaki gyakorlati hely

3. A szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése

2014-ben és utána felvett hallgatók esetében:

 • Műszaki menedzser hallgatóknak legalább 6 hét (240 munkaóra).
 • Gépészmérnök hallgatóknak legalább 12 hét (480 munkaóra).  (Duális rendszerből kiesett hallgatóknak elfogadásra, vagy időarányosan beszámításra kerülhet a már teljesített duális gyakorlat ideje, ehhez kérjük mellékelni a duális értékelő lapokat)
 • Msc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben legalább 4 hét (160 munkaóra) a 2. félév után.

A fentebb leírt időtartamokat aktív hallgatói jogviszonnyal (azaz aktív félévben) kell elvégezni, ezért javasoljuk, hogy a második vagy negyedik aktív tavaszi félév utánra ütemezzék be.

4. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei

 • A hallgató olyan helyen töltötte le a szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar – a befogadó hely által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány ún. Befogadó-nyilatkozat tartalmának és egyes esetekben az Együttműködési megállapodásban foglaltak ismeretében, annak aláírásával – a szakmai gyakorlat megkezdése előtt jóváhagyott.
 • A hallgató a szakmai gyakorlatát
  1. a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
  2. a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva;
  3. az Eötvös Loránd Tudományegyetem jó hírnévhez való jogát nem sértve, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontva töltötte le, illetve
 • A 2. pontban felsoroltak teljesítését a szakmai gyakorlatot felügyelő személy a megfelelő kari formanyomtatvány (Referencialevél) hiánytalan kitöltésével, és aláírásával a szakmai gyakorlat befejezését követően igazolja.
 • A papíralapon leadandó dokumentumokból csak eredeti nyomtatványokat tudunk elfogadni, másolatot nem – amennyiben a cég szeretne visszakapni saját példányt, úgy legyenek szívesek annyival több aláírt, lepecsételt példányt leadni, amennyit vissza szeretnének kapni.

5. Határidők

Az Együttműködési megállapodást és a Befogadó-nyilatkozatot a tanév során a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel le kell adni az intézeti titkárságon. A Befogadó-nyilatkozat későbbi leadására NINCS LEHETŐSÉG, az egyetem az előzetes dékánhelyettesi jóváhagyás nélkül megkezdett munkát NEM ISMERI EL szakmai gyakorlat teljesítéseként!

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató a gyakorlat megkezdése előtt, időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy olyan helyen tölti szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar előzetesen nem fogadott be, az elvégzett munka hiábavaló, mert NEM FOGADHATÓ EL SZAKMAI GYAKORLATKÉNT!

Referencialevelet a gyakorlat teljesítését követően 30 napon belül le kell adnia a hallgatónak!

Ha a hallgató határidőre nem teljesíti a Referencialevél leadási kötelezettségét, akkor a TO jogosult a határidő utáni minden megkezdett héten újabb szolgáltatási díjat kiszabni.
A szolgáltatási díj összege: 3000.-Ft/hét.


Az Informatikai Karon belüli adminisztráció 2024

A) Nyomtatványok (letöltés)

 • Együttműködési megállapodás cégekkel (3 eredeti kék tollal aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány VAGY a vállalat által elektronikusan aláírt formanyomtatvány pdf-ben)
 • Befogadó-nyilatkozat (aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány jó minőségben beszkennelve, pdf-ben) (Mobiltelefonnal készített fotó nem megfelelő!)
 • Referencialevél  (aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány jó minőségben beszkennelve, pdf-ben) (Mobiltelefonnal készített fotó nem megfelelő!)

B) Szakmai gyakorlati helyekről röviden

 • lehetséges szakmai gyakorlati helyek listáját a kari honlapon közzé tesszük. Ezen a listán azok a cégek jelennek meg, amelyek hozzájárulásukat ehhez előzetesen megadták.
 • Természetesen más cégeknél is végezhető a szakmai gyakorlat, amennyiben az adott cég megköti az egyetemmel az Együttműködési megállapodást.

C) Szakmai gyakorlat teljesítésének a jóváhagyása

 • A kitöltött, aláírt Referencialevelek elfogadásáról az oktatási dékánhelyettes dönt a Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Kooperatív képzéssel is.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Innovációs Laborral.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon végzett legalább 1 féléves rendszergazdai szolgálattal is.

A szakmai gyakorlat teljesítését és az Informatikai Kar részéről történő elfogadását egyaránt igazoló Referencialevelek alapján a  szakmai gyakorlat teljesítését a Tanulmányi Hivatal rögzíti a Neptunban

Általános információk:
 

 • Új cégekkel kötött együttműködési megállapodás megkötése, aláírása több hetet is igénybe vehet. Kérem, ezt figyelembe véve töltsék ki a gyakorlat kezdetét (legalább 2 héttel számoljanak).
 • A hallgató felelőssége a nyomtatványok továbbítása a cég felé, de a https://www.inf.elte.hu/szakmaigyakorlat oldalon Önök számára közvetlenül is elérhetők.
 • Az együttműködési megállapodást és a hallgatóhoz tartozó befogadó-nyilatkozatot kitöltés és aláírás után együttesen küldjék meg részemre.
 • A gyakorlat végén a hallgatónak le kell adnia a referencialevelet, ezzel kerül elfogadásra a gyakorlat.

Az együttműködési megállapodás két módon adható le:

1. Papír alapon aláírva a cég részéről és postai úton elküldve 3 példányban (kérjük szkennelve is elküldeni a ha@inf.elte.hu címre). Amennyiben lehetséges kérünk pecsétet az aláírás mellé vagy aláírási címpéldány másolatot mellékelni.
Címzés (ajánlottan, tértivevénnyel):
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
Orbán Krisztina, oktatási asszisztens
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.316/A

2. Elektronikus aláírással ellátva a cég részéről, majd pdf formában email-ben elküldve (ha@inf.elte.hu)

A befogadó-nyilatkozat és a gyakorlat végén leadandó referencialevél leadása:

pdf formában email-ben elküldve a ha@inf.elte.hu címre .

Információk a kitöltéshez:
“A felsőoktatási szakképzésekről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1)-(2) bekezdései alapján szakmai gyakorlóhellyel csak abban az esetben kötelező együttműködési megállapodást kötni, ha a KKK a szakmai gyakorlatot 6 hét vagy annál hosszabb időtartamban határozza meg. […]”
A rendelet értelmében az egyetemnek kötelessége minden olyan céggel Együttműködési megállapodást kötnie, akik 2012-ben vagy azután felvett hallgatót fogadnak szakmai gyakorlatra.

A megállapodást mielőbb szeretnénk Önökkel megkötni, hogy a hallgatókkal leegyeztetett szakmai gyakorlatok adminisztrációja rendben legyen és a későbbiekben is számíthassunk az együttműködésükre. Azért, hogy hosszabb távra tervezhessünk, ne kelljen minden évben új szerződést kötni, kérjük, hogy 2-3 éves, de legalább 1 éves megállapodásban gondolkodjanak.

A megállapodás kitöltéséhez szeretnénk kérni a következőket:
1) “Megállapodás száma: …………………” mi töltjük ki, de ha szeretnék iktatni vagy sorszámozni, a lap tetején megtehetik.
2) A szerződéseket nem név szerint kötjük a hallgatóinkra, így sehol sem kell feltüntetni a hallgató(k) nevét. A cégnév, időszak, szak szerinti bontás és a befogadó nyilatkozat kitöltése egyértelművé teszi, hogy mely hallgatóról van szó.

3a) Ha csak egy hallgató gyakorlatát kívánják vállalni, majd igazolni
– II.1: attól függően, hogy a hallgató melyik szakra jár és mikor kezdte a képzését az egyetemen, a megfelelő helyre írják be a létszámot (pl. 1 fő) és a munkarendet.
– II.2: tól – ig időtartam, fedje le mindenképpen a kötelező óraszámot (240 vagy 320 óra), amit a hallgató szakmai gyakorlaton tölt, de nem árt, ha bővebb. A „tól” időpont legyen a hallgató gyakorlatának a kezdeti a dátuma – vagy pár nappal korábbi.

3b) Ha hosszabb távon gondolkodnak szakmai gyakorlatos hallgatók fogadásában (több hallgatót is fogadnának a jövőben):
– II.1: bármelyik szak szerinti bontáshoz írjanak létszámot – ez informatív jellegű keretszám, nem jelent semmilyen elkötelezettséget és a későbbiekben módosítható. (Kevés 2014 előtt kezdett hallgatónk van, így nagyobb keretszámot a második lehetőséghez érdemes beírni).
– II.2: Hosszabb időtartamot adnak meg (határozatlan időre is szólhat a szerződés).